Dokumenty

Umowy podziału majątku wspólnego małżonków

Niezbędne dokumenty:

1. Intercyza, wyrok ustanawiający rozdzielność w tym wyrok rozwodowy

2. Wymienienie przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego

3. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość

Dokumenty takie jak do sprzedaży:

Współwłasność czy też wspólna własność powstaje na skutek różnych zdarzeń prawnych. Najczęściej ze wspólną własnością mamy do czynienia w przypadku małżonków, spadkobierców czy też wspólników spółki cywilnej.

W czasie trwania małżeństwa powstaje majątek wspólny małżonków dawniej zwany majątkiem dorobkowym. Są to wszelkie składniki, które małżonkowie nabyli w trakcie trwania związku małżeńskiego ze środków wspólnych.

Zdarzają się jednak przypadki, że małżonkowie chcą zmienić ustrój majątkowy i podzielić się wspólnym majątkiem.

Taka możliwość istnieje w przypadku zawarcia intercyzy czyli umowy majątkowej małżeńskiej, która wprowadza rozdzielność. Samo wprowadzenie rozdzielność majątkowej nie powoduje jednak podziału majątku wspólnego, który w momencie zawarcia intercyzy staje się majątkiem do którego każdemu z małżonków przysługuje udział ułamkowy wynoszący ½ części w majątku wspólnym.

Współwłasność łączna  przechodzi we współwłasność w częściach ułamkowych, tak że w każdym składniku majątku małżonkowie dysponują udziałem w wysokości ½ części jeśli nic innego nie wynika z umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową.

W takim wypadku, gdy w skład majątku wchodzą różne przedmioty małżonkowie mogą chcieć zniesienie współwłasności poprzez przyznanie pewnych składników majątku na wyłączną własność jednego z małżonków a innych na rzecz drugiego.

Może zdarzyć się również, że jeden z małżonków przejmie na wyłączną własność składniki majątku w tym nieruchomości z jednoczesnym obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz drugiego małżonka.

Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości (mieszkanie, dom, działka) umowa zniesienie współwłasności i uregulowania stanu własności między małżonkami, którzy chcą podziału majątku nastąpić może w drodze umowy w formie aktu notarialnego.

Jest to w zasadzie jedyna szybka metoda uregulowania tego typu spraw majątkowych. Oczywiście można również tego typu sprawy regulować na drodze sądowej jednak jest to czasochłonne a suma wszystkich kosztów sądowych i kosztów adwokackich lub radcowskich a więc fachowej pomocy prawnej znacznie przewyższy taksę notarialną.

Często konieczność podziału majątku dotyczy małżonków planujących rozwód, w trakcie rozwodu jak też po rozwodzie. Sąd Okręgowy Właściwy w sprawie rozwiązania małżeństwa przez rozwód co do zasady nie dokonuje podziału majątku chyba, że jest to na zgody wniosek stron i nie przedłuży to postępowania.

W takim wypadku lepiej  jest się  porozumieć i podpisać stosowny akt notarialny w którym wszelkie sprawy majątkowe będą uregulowane i majątek zostanie podzielony. Jest to szybka ścieżka. Dochodzenie podziału na drodze sądowej może trwać nawet latami, a łączenie sprawy podziału majątku nawet na zgody wniosek stron przedłuży postępowanie

w sprawie rozwodowej, co w przypadku podjęcia decyzji o rozstaniu i podziale majątku jest niekorzystne dla obu Stron.

Konieczność dokonania notarialnego podziału majątku może także wystąpić

w przypadku, gdy współwłasność powstanie na skutek dziedziczenia. Spadkobiercy na skutek otwarcia spadku, które następuje w momencie śmierci Spadkodawcy nabywają spadek w udziałach zgodnie z porządkiem dziedziczenia czy to ustawowym czy też testamentem. Każdy ze składników majątku wchodzącego w skład spadku staje się ich współwłasnością.

Chcąc  dokonać podziału majątku zwłaszcza nieruchomości konieczne jest najpierw  potwierdzenie praw do spadku co następuje przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Następnie można dokonać podziału majątku wchodzącego w skład spadku w sposób najbardziej optymalny dla wszystkich zainteresowanych.

W wypadku spraw spadkowych które często są bardzo skomplikowane udzielimy Państwu wszelkich informacji i wyjaśnień. Pomożemy w uregulowaniu praw do majątku spadkowego oraz przeprowadzimy Państwa przez ten proces od początku do końca w sposób profesjonalny i rzetelny.

Współwłasność czy też wspólna własność powstaje na skutek różnych zdarzeń prawnych. Najczęściej ze wspólną własnością mamy do czynienia w przypadku małżonków, spadkobierców czy też wspólników spółki cywilnej.

W czasie trwania małżeństwa powstaje majątek wspólny małżonków dawniej zwany majątkiem dorobkowym. Są to wszelkie składniki, które małżonkowie nabyli w trakcie trwania związku małżeńskiego ze środków wspólnych.

Zdarzają się jednak przypadki, że małżonkowie chcą zmienić ustrój majątkowy i podzielić się wspólnym majątkiem.

Taka możliwość istnieje w przypadku zawarcia intercyzy czyli umowy majątkowej małżeńskiej, która wprowadza rozdzielność. Samo wprowadzenie rozdzielność majątkowej nie powoduje jednak podziału majątku wspólnego, który w momencie zawarcia intercyzy staje się majątkiem do którego każdemu z małżonków przysługuje udział ułamkowy wynoszący ½ części w majątku wspólnym.

Współwłasność łączna  przechodzi we współwłasność w częściach ułamkowych, tak że w każdym składniku majątku małżonkowie dysponują udziałem w wysokości ½ części jeśli nic innego nie wynika z umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową.

W takim wypadku, gdy w skład majątku wchodzą różne przedmioty małżonkowie mogą chcieć zniesienie współwłasności poprzez przyznanie pewnych składników majątku na wyłączną własność jednego z małżonków a innych na rzecz drugiego.

Może zdarzyć się również, że jeden z małżonków przejmie na wyłączną własność składniki majątku w tym nieruchomości z jednoczesnym obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz drugiego małżonka.

Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości (mieszkanie, dom, działka) umowa zniesienie współwłasności i uregulowania stanu własności między małżonkami, którzy chcą podziału majątku nastąpić może w drodze umowy w formie aktu notarialnego.

Jest to w zasadzie jedyna szybka metoda uregulowania tego typu spraw majątkowych. Oczywiście można również tego typu sprawy regulować na drodze sądowej jednak jest to czasochłonne a suma wszystkich kosztów sądowych i kosztów adwokackich lub radcowskich a więc fachowej pomocy prawnej znacznie przewyższy taksę notarialną.

Często konieczność podziału majątku dotyczy małżonków planujących rozwód, w trakcie rozwodu jak też po rozwodzie. Sąd Okręgowy Właściwy w sprawie rozwiązania małżeństwa przez rozwód co do zasady nie dokonuje podziału majątku chyba, że jest to na zgody wniosek stron i nie przedłuży to postępowania.

W takim wypadku lepiej  jest się  porozumieć i podpisać stosowny akt notarialny w którym wszelkie sprawy majątkowe będą uregulowane i majątek zostanie podzielony. Jest to szybka ścieżka. Dochodzenie podziału na drodze sądowej może trwać nawet latami, a łączenie sprawy podziału majątku nawet na zgody wniosek stron przedłuży postępowanie

w sprawie rozwodowej, co w przypadku podjęcia decyzji o rozstaniu i podziale majątku jest niekorzystne dla obu Stron.

Konieczność dokonania notarialnego podziału majątku może także wystąpić

w przypadku, gdy współwłasność powstanie na skutek dziedziczenia. Spadkobiercy na skutek otwarcia spadku, które następuje w momencie śmierci Spadkodawcy nabywają spadek w udziałach zgodnie z porządkiem dziedziczenia czy to ustawowym czy też testamentem. Każdy ze składników majątku wchodzącego w skład spadku staje się ich współwłasnością.

Chcąc  dokonać podziału majątku zwłaszcza nieruchomości konieczne jest najpierw  potwierdzenie praw do spadku co następuje przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Następnie można dokonać podziału majątku wchodzącego w skład spadku w sposób najbardziej optymalny dla wszystkich zainteresowanych.

W wypadku spraw spadkowych które często są bardzo skomplikowane udzielimy Państwu wszelkich informacji i wyjaśnień. Pomożemy w uregulowaniu praw do majątku spadkowego oraz przeprowadzimy Państwa przez ten proces od początku do końca w sposób profesjonalny i rzetelny.

Podział majątku objętego współwłasnością może okazać się także konieczny w przypadku zniesienie współwłasności w razie likwidacji spółki prawa handlowego w szczególności spółki osobowej lub spółki cywilnej nie będącej w swej istocie spółką w rozumieniu prawa spółek jednak będąca jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, swoistą umową wspólników.

Szczególnie ciekawy jest przypadek zniesienia współwłasności majątku objętego wspólnością w spółce cywilnej. Majątek spółki w czasie jej trwania  jest w takim wypadku objęty wspólnością łączną w swej istocie taką z jaką mamy do czynienia w przypadku małżonków. W wyniku rozwiązania Spółki wspólnikom zgodnie z umową przysługuje prawo do majątku wspólnego.

Majątek ten zwłaszcza nieruchomości należy podzielić zgodnie z wolą zainteresowanych, przyznając ich własność konkretnym osobom.

W takich sprawach również zapraszamy do konsultacji i służymy radą oraz pomocą.

W przypadku podziału majątku i zniesienia współwłasności pomiędzy małżonkami lub byłymi małżonkami należy okazać notariuszowi intercyzę ( umowę majątkowa małżeńską) w której doszło do ustanowienia rozdzielności w majątku wspólnym   lub wyrok rozwodowy w przypadku podziału majątku po rozwodzie. Są to dokumenty które pozwalają ustalić, że majątek może być podzielony, gdyż w trakcie trwania małżeństwa jeśli nie ma rozdzielności majątkowej nie można dokonać podziału majątku który stanowi niepodzielny majątek wspólny małżonków. Dopiero zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność ( intercyzy) lub rozwodu można dokonać podziału majątku.

Nadto w przypadku podziału nieruchomości dokumenty będą tożsame z dokumentami koniecznymi do dokonania darowizny danej nieruchomości zależnie od jej rodzaju.

W przypadku gdy dokonujemy podziału majątku wspólnego nabytego ze spadku konieczne jest okazanie się tytułem prawnym do tego majątku to jest notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia (APD) lub postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Są to dokumenty dające podstawę do dokonania podziału. Jeśli w skład dzielonego majątku wchodzą nieruchomości należy okazać dokumenty takie jak do dokonania darowizny