Dokumenty

Pełnomocnictwa

Niezbędne dokumenty:

1. Dane Mocodawcy

2. Dane Pełnomocnika ( imię nazwisko, imiona rodziców, PESEL)

3. Zakres umocowania ( w przypadku pełnomocnictwa do sprzedaży wskazanie przedmiotu sprzedaży np. opis nieruchomości, w przypadku pełnomocnictwa do rachunku bankowego wskazanie banku i numeru rachunku itp.)

Pełnomocnictwo notarialne jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa sporządzanego przed Notariuszem przez osobę (Mocodawcę) która chce umocować kogoś innego (Pełnomocnika) do dokonania jednej lub wielu czynności. Pełnomocnictwo może być udzielone w sposób ogólny – do wielu rodzajów czynności lub szczególny z wskazaniem do jakiej konkretnie czynności jest udzielone.

Pełnomocnictwo notarialne może być udzielone do różnego rodzaju czynności w tym takich jak dysponowania  rachunkiem bankowym, zawierania umów w tym umowy sprzedaży nieruchomości, odbioru dokumentów, korespondencji, składania oświadczeń, odbioru pism, składania wniosków, reprezentacji przed wszelkimi podmiotami organami itp. Zakres i treść  pełnomocnictwa ustala Mocodawca z pomocą Notariusza, który jak najpełniej stara się oddać wolę Mocodawcy i ustalić zakres umocowania.

Ze względu na charakter łączącego Mocodawcę i Pełnomocnika stosunku prawnego pełnomocnictwo może być udzielone w ten sposób, że wbrew ogólnej zasadzie nie wygasa ze śmiercią Mocodawcy.

Pełnomocnictwo może zawierać także zapis, że Pełnomocnik może być drugą stroną transakcji dokonanej w imieniu Mocodawcy. Wtedy w zasadzie Pełnomocnik może działać podczas jednej czynności i za siebie i za Mocodawcę.

Nadto do pełnomocnictwa konieczne jest podanie danych osobowych Mocodawcy ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dokumentu tożsamości pesel, adres) i Pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)

W przypadku pełnomocnictwa do rachunku bankowego konieczne jest precyzyjne wskazanie  numeru rachunku i Banku który go prowadzi, a w przypadku sprzedaży lub obciążenia nieruchomości konieczne jest precyzyjne wskazanie  danych  nieruchomości – rodzaj nieruchomości,  numer księgi wieczystej itp.