Dokumenty

Umowa sprzedaży/zamiany/darowizny/ zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Niezbędne dokumenty:

1. Podstawa nabycia prawa do lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieruchomości gruntowej zabudowanej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Podstawa nabycia jest bardzo ważnym dokumentem koniecznym do okazania Notariuszowi przy sporządzeniu aktu notarialnego. Podstawa nabycia to dokument, na podstawie którego obecny właściciel lub właściciele nabyli swoje prawa do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.
W zależności od konkretnej sytuacji podstawą nabycia może być między innymi jeden z wymienionych dokumentów:

a) Akt notarialny

Wypisy z aktów jeśli ich nie mamy, można uzyskać w Kancelarii Notarialnej w której dokonywano czynności do 10 lat wstecz od daty aktu notarialnego a później w Sądzie Rejonowym Właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W Kielcach będzie to Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych znajdujący się przy ul. Malików

b) Orzeczenie Sądu

Odpis orzeczenia można uzyskać we właściwym Sądzie gdzie toczyły się w/w sprawy.

c) Akt własności

Do uzyskania w Starostwie Powiatowym Powiatu w którym położona jest nieruchomość.

d) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Do uzyskania ze Spółdzielni Mieszkaniowej do której należy budynek w którym jest Lokal.

2. W przypadku gdy podstawą nabycia jest umowa darowizny dokonana po 2007 roku, konieczne jest okazanie przez osobę która jest właścicielem nieruchomości i chce ją zbyć) (np. sprzedać, darować) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z którego wynika, że nastąpiło rozliczenia właściciela z Urzędem Skarbowym z tytułu nabycia w drodze darowizny. Bez tego dokumentu notariusz zgodnie z prawem nie może dokonać żadnej czynności.

Dowiedz się więcej

3. W przypadku gdy podstawą nabycia jest, Akt Poświadczenia Dziedziczenia lub Postanowienie Sądu o Stwierdzeniu nabycia Spadku ewentualnie Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia Zasiedzenia konieczne jest okazanie przez osobę która jest właścicielem nieruchomości i chce ją zbyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z którego wynika, że nastąpiło rozliczenia właściciela z Urzędem Skarbowym z tytułu nabycia w drodze spadku. Bez tego dokumentu notariusz zgodnie z prawem nie może dokonać żadnej czynności.

Dowiedz się więcej

4. Dane Stron czynności notarialnej takiej jak (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości – paszport lub dowód osobisty wraz z dowodem ważności, PESEL, adres zamieszkania).

5. W przypadku gdy czynność dotyczy firm:

  • Dane firmy, KRS, NIP, REGON, Siedziba i adres oraz sposób reprezentacji wynikający z umowy lub odpisu z Rejestru KRS;
  • uchwała Wspólników lub Innego Organu Uprawnionego w Spółce wyrażająca zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości, jeśli jest konieczna. Jeżeli z treści umowy, Statutu lub innego aktu wewnętrznego nie wynika okoliczność, że postanowienia do treści czynności notarialnej zależne będą od rodzaju czynności i tak w przypadku umów sprzedaży będą to takie elementy jak cena, sposób i termin jej zapłaty (gotówka, przelew, płatność z kredytu) oraz data wydania nieruchomości.

6. Wypis z rejestru gruntów - Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji miejsca położenia nieruchomości.

Dowiedz się więcej

7. Zaświadczenie stwierdzające, że grunt w perspektywie nie jest przeznaczony pod zalesienie – Starostwo Powiatowe miejsca położenia nieruchomości.

Dowiedz się więcej

8. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy miejsca położenia nieruchomości stwierdzające czy nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Czy jest objęta strefą rewitalizacji, czy leży na terenie strefy ekonomicznej.

Dowiedz się więcej

UWAGA:
Jeśli nieruchomość będąca przedmiotem transakcji to nowo wydzielona działka należy dodatkowo przedstawić:

1. Wyrys z mapy ewidencyjnej – do uzyskania w Starostwie Powiatowym miejsca położenia nieruchomości

Dowiedz się więcej

2. Ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych który jest załącznikiem do w/w decyzji – Urząd Miasta/Gminy miejsca położenia nieruchomości

UWAGA:
Jeśli przedmiotem sprzedaży jest jedna z wielu działek które składają się na nieruchomość jednak działka ta jest już uwidoczniona w księdze wieczystej należy przedstawić:

1. Wyrys z mapy ewidencyjnej – do uzyskania w Starostwie Powiatowym miejsca położenia nieruchomości

Dowiedz się więcej