Dokumenty

Służebności

Służebności dzielimy na służebności osobiste i gruntowe.

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa jest to obciążenie nieruchomości prawem na podstawie którego każdoczesny właściciel innej nieruchomości będzie mógł korzystać w sposób w akcie ustanowienia służebności określony z nieruchomości obciążonej.

Przykładem służebności gruntowej jest służebność drogi koniecznej polegająca na obciążeniu nieruchomości w ten sposób, że  każdoczesny właściciel innej nieruchomości będzie miał prawo przejazdu pasem określonej szerokości  przez nieruchomość obciążoną.

Aby obciążyć nieruchomość służebnością (ustanowić służebność) potrzebne jest złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego. Treść służebności ujawnia się w dziale III księgi wieczystej nieruchomości obciążonej i w dziale I – Sp księgi wieczystej nieruchomości władnącej – czyli tej której dla której służebność ma znaczenie.

Treść służebności gruntowej może być ukształtowana w dowolny sposób i zawierać oprócz prawa przejazdu także prawo przechodu, prowadzenia mediów oraz wykonywania innych uprawnień w stosunku do nieruchomości obciążonej.

Służebność gruntowa wygasa jeśli jest niewykonywana przez lat 10 oraz gdy służebność straciła sens gospodarczy np. wybudowano drogę gminną do nieruchomości i służebność drogi straciła uzasadnienie.

Służebność osobista

Jest to rodzaj służebności polegający na obciążeniu nieruchomości prawem na rzecz określonej osoby. Najczęściej spotykanym rodzajem służebności jest służebność mieszkania polegająca na obciążeniu nieruchomości prawem na rzecz oznaczonej osoby które to prawo daje jej możliwość korzystania z nieruchomości w szczególności zamieszkiwania, korzystania z obejścia itp.

Treść służebności określona jest w akcie notarialnym i podlega wpisowi do księgi wieczystej w dziale III.

Do ustanowienia służebności konieczne jest oświadczenie właściciela złożone przed notariuszem, wskazanie nieruchomości i określenie na rzecz kogo ma być ustanowiona służebność czyli osoby lub osób uprawnionych.

Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Służebności zarówno osobiste jak i gruntowe  mogą być także wcześniej za zgodą osób którym przysługują zniesione w formie aktu notarialnego i wykreślone z księgi wieczystej.

Akty ustanowieniem służebności gruntowej (np. drogi koniecznej)

Niezbędne dokumenty:

  • dane nieruchomości obciążanej i nieruchomości której każdoczesny właściciel będzie maił określone prawo do korzystania z nieruchomości obciążanej
  • przebieg i zakres służebności
  • numer księgi wieczystej obu nieruchomości

Akty ustanowieniem służebności osobistej ( np. prawo dożywotniego zamieszkiwania)

Niezbędne dokumenty:

  • wskazanie osoby uprawnionej
  • wskazanie zakresu służebności i nieruchomości obciążonej