Dokumenty

W trosce o Państwa czas sporządziliśmy wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego

1

Umowa sprzedaży / zamiany / darowizny / zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

2

Umowa sprzedaży / zamiany / darowizny / zbycia w wyniku umowy dożywocia / zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej

3

Umowa sprzedaży / zamiany / darowizny / zbycia w wyniku umowy dożywocia / zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

4

Umowa sprzedaży / zamiany / darowizny / zniesienia współwłasności Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla którego brak jest księgi wieczystej

5

Oświadczenie lub umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

6

Ustanowienie hipoteki

7

Akt poddania się egzekucji co do wykonania obowiązku lub zapłaty kwoty pieniężnej

8

Poddanie się egzekucji co do obowiązku opuszczenia i opróżnienia lokalu w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

9

Testament

10

Sporządzenia oświadczeń o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

11

Sporządzenie protokołu z otwarcia testamentu

12

Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)

13

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

14

Umowy o dokonanie działu spadku

15

Umowy podziału majątku wspólnego małżonków

16

Pełnomocnictwa

17

Protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia

18

Służebności

19

Akty ustanowienia fundacji