Dokumenty

Testament

Testament – inaczej ostatnia wola, jest to rozporządzenie swoim majątkiem i prawami dokonywane na wypadek śmierci.

Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów testamentów. Najczęściej występującymi w obrocie prawnym są testamenty notarialne oraz własnoręczne.

Testament własnoręczny musi w całości zostać spisany pismem osoby sporządzającej oraz opatrzony datą i podpisem tej osoby oraz zawierać w swej treści właśnie owo rozrządzenie na wypadek śmierci. Może zawierać  powołanie do całości lub części spadku.

Spadkiem jest ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. W skład spadku wchodzić więc będą zarówno aktywa jak i pasywa (długi spadkowe).

W związku z zabezpieczeniem pewności obrotu prawnego rekomendujemy spisanie testamentu notarialnego. Jest to testament urzędowy (dokument urzędowy) sporządzony przez Notariusza w ramach jego kompetencji. Taki testament chociaż  prawnie wywołuje taki sam skutek jak testament własnoręczny, jednak trudniej jest go podważyć z uwagi na jego charakter jak też precyzję zapisów w nim zawartych. Notariusz po upewnieniu się co do woli i świadomości osoby chcącej dokonać czynności w postaci sporządzenia testamentu spisuje tą wolę w sposób precyzyjny i jasny i nie budzący wątpliwości.

Testament notarialny może również zostać zarejestrowany w rejestrze testamentów co daje pewność, że nawet jeśli spadkobiercy by nie wiedzieli o jego istnieniu podczas sprawy spadkowej Sąd lub Notariusz dokonujący stwierdzenia nabycia spadku zobowiązani są do przeszukania rejestru testamentów aby upewnić się czy zmarły testamentu nie pozostawił. Tak więc nawet jeśli dokument zaginie dane w rejestrze pozostaną.

Generalnie testament notarialny może zawierać tylko treść właściwą dla testamentu czyli powołanie do spadku spadkobierców z wyszczególnieniem ich udziałów w spadku jaki mają otrzymać jak też może zawierać dodatkowe postanowienia i tak testamenty notarialne mogą zawierać:

Zapis zwykły – jest to szczególnego rodzaju rozporządzenie, które obciąża spadkobierców powołanych do spadku aby zapis wykonali. Jeśli spadkobierca chce aby określona osoba otrzymała wchodzący w skład spadku przedmiot lub przedmioty może powołać do spadku Spadkobiercę lub Spadkobierców i wskazać osobę na rzecz której ze spadku ma przypaść określony należący do spadku przedmiot. W takim wypadku Spadkobiercy zobowiązani są przedmiot ten wskazanej osobie wydać, a osoba ta może się tego na drodze prawej domagać.

Zapis windykacyjny – jest to konstrukcja podobna do zapisu zwykłego z tą różnicą, że przedmiot wchodzący w skład spadku w momencie otwarcia spadku czyli śmierci Spadkodawcy przechodzi na własność osoby na którą zapis był dokonany.

Polecenie – jest to wydana dyspozycja na rzecz osób powołanych do spadku (Spadkobierców) aby dokonali pewnych czynności w związku z tym, że dziedziczą jednak polecenie nie czyni nikogo wierzycielem to znaczy osoba na rzecz której polecenie ma być dokonane nie może dochodzić jego wykonania na drodze prawnej.

Wydziedziczenie – jest to zapis w testamencie, którym spadkodawca pozbawia spadkobiercy ustawowego, czyli takiego który by po nim dziedziczył z mocy ustawy ( zstępni, małżonek, wstępni, rodzeństwo) prawa do dziedziczenia oraz prawa do zachowku. W przypadku wydziedziczenia testamentowego konieczne jest wskazanie przyczyn wydziedziczenia może to być np. dopuszczenie się przestępstwa przeciw spadkobiercy lub zaniedbywanie w sposób istotny względem niego obowiązków rodzinnych.

Dla celów sporządzenia testamentu należy podać dane osobowe takie jak imię/imiona, nazwisko, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości ( dowód, paszport) numer PESEL, data urodzenia i dane osób na rzecz których ma być sporządzony testament imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

Dla celów sporządzenia testamentu należy podać dane osobowe takie jak imię/imiona, nazwisko, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości ( dowód, paszport) numer PESEL, data urodzenia i dane osób na rzecz których ma być sporządzony testament imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

Sporządzenie testamentów zwykłych

Niezbędne dokumenty:

  • Dane osoby sporządzającej testament oraz osoby powołanej do spadku w testamencie

Sporządzanie testamentu z zapisem windykacyjnym

Niezbędne dokumenty:

  • Dane osoby sporządzającej testament oraz osoby powołanej do spadku w testamencie
  • Dane osoby na rzecz której dokonywany jest zapis z wskazaniem nieruchomości objętej zapisem

Sporządzenie testamentów z pozbawieniem prawa do zachowku (wydziedziczeniem)

Niezbędne dokumenty:

  • Dane osoby sporządzającej testament oraz osoby powołanej do spadku w testamencie
  • Wskazanie powodów do wydziedziczenia np. uporczywe zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zerwanie kontaktów, dopuszczenie się przemocy, pijaństwo itp.

Sporządzenie testamentu z zapisem zwykłym lub poleceniem

Niezbędne dokumenty:

  • Dane osoby sporządzającej testament oraz osoby powołanej do spadku w testamencie
  • Wskazanie przedmiotu zapisu ( rzecz) lub polecenia jakie wykonać ma spadkobierca