Dokumenty

Protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia

Niezbędne dokumenty:

1. Akt zgonu osoby po której dziedziczenie ma nastąpić

2. Akt urodzenia/małżeństwa osób wskazujące na to że osoby znajdują się w kręgu dziedziczenia ( dla małżonka odpis aktu małżeństwa, dla dzieci odpis aktu urodzenia, dla córek zamężnych które noszą nazwisko męża lub dwuczłonowe akt małżeństwa) – do uzyskania w USC w każdej Gminie w RP.

3. Dane wszystkich spadkobierców ustawowych

Akt Poświadczenia Dziedziczenia jest formą urzędowego stwierdzenia przez Notariusza praw do spadku na rzecz konkretnej osoby lub osób zwanych spadkobiercami. Notariusz sporządza Akt Poświadczenia Dziedziczenia po uprzednim sporządzeniu Protokołu Dziedziczenia i przyjęciu tego Protokołu przez wszystkich Spadkobierców.

Sporządzenie Protokołu Dziedziczenia i w efekcie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia (APD) jest przeprowadzeniem postępowania spadkowego przez Notariusza w sposób alternatywny dla postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Akt Poświadczenia Dziedziczenia wywiera takie same skutki w zakresie prawa jak prawomocne postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

Postępowanie to można przeprowadzić u Notariusza w wypadku, gdy pomiędzy spadkobiercami nie ma sporu co do tego w jakich częściach kto dziedziczy.

W przypadku dziedziczenia ustawowego sprawa jest prosta, gdyż to przepisu Kodeksu cywilnego regulują jaką cześć który ze spadkobierców dziedziczy. Dziedziczenie ustawowe  nie generuje sporów.

W przypadku testamentu (dziedziczenie testamentowe) wszystko zależy od tego czy  nikt ze Spadkobierców  nie kwestionuje treści testamentu i nie podważa ostatniej woli Spadkodawcy. Jeśli nie ma sporu pomiędzy Spadkobiercami,  można przeprowadzić sprawę spadkową szybko i sprawie u Notariusza.