Dokumenty

Umowa sprzedaży/zamiany/darowizny/zbycia w wyniku umowy dożywocia/ zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej

Niezbędne dokumenty:

1. Podstawa nabycia

Podstawa nabycia jest bardzo ważnym dokumentem koniecznym do okazania Notariuszowi przy sporządzeniu aktu notarialnego. Podstawa nabycia to dokument, na podstawie którego obecny właściciel lub właściciele nabyli swoje prawa do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. W zależności od konkretnej sytuacji podstawą nabycia może być między innymi jeden z wymienionych dokumentów:

a) Akt notarialny

Wypisy z aktów jeśli ich nie mamy, można uzyskać w Kancelarii Notarialnej w której dokonywano czynności do 10 lat wstecz od daty aktu notarialnego a później w Sądzie Rejonowym Właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W Kielcach będzie to Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych znajdujący się przy ul. Malików

Dowiedz się więcej

b) Orzeczenie Sądu

Odpis orzeczenia można uzyskać we właściwym Sądzie gdzie toczyły się w/w sprawy.
Dowiedz się więcej

c) Akt własności

Do uzyskania w Starostwie Powiatowym Powiatu w którym położona jest nieruchomość.
Dowiedz się więcej

d) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Do uzyskania ze Spółdzielni Mieszkaniowej do której należy budynek w którym jest Lokal.
Dowiedz się więcej

2. Wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem z kartoteki budynków- Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji miejsca położenia nieruchomości

Dowiedz się więcej

3. Zaświadczenie stwierdzające, że grunt w perspektywie nie jest przeznaczony pod zalesienie – Starostwo Powiatowe miejsca położenia nieruchomości

Dowiedz się więcej

4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy miejsca położenia nieruchomości stwierdzające czy nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Czy jest objęta strefą rewitalizacji, czy leży na terenie strefy ekonomicznej

Dowiedz się więcej

5. Zaświadczenie w przedmiocie stanu zameldowania jeśli nieruchomość jest mieszkaniowa

Dowiedz się więcej

UWAGA:
Jeśli nieruchomość będąca przedmiotem transakcji to nowo wydzielona działka należy dodatkowo przedstawić:

1. Wyrys z mapy ewidencyjnej – do uzyskania w Starostwie Powiatowym miejsca położenia nieruchomości

Dowiedz się więcej

2. Ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych który jest załącznikiem do w/w decyzji – Urząd Miasta/Gminy miejsca położenia nieruchomości

UWAGA:
Jeśli przedmiotem sprzedaży jest jedna z wielu działek które składają się na nieruchomość jednak działka ta jest już uwidoczniona w księdze wieczystej należy przedstawić:

1. Wyrys z mapy ewidencyjnej – do uzyskania w Starostwie Powiatowym miejsca położenia nieruchomości.

Dowiedz się więcej