Dokumenty

Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)

Umowa majątkowa małżeńska zwana potocznie intercyzą może być zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i w trakcie trwania małżeństwa.

Umową tą przyszli małżonkowie lub małżonkowie wprowadzają umowny ustrój w zakresie swoich stosunków majątkowych w małżeństwie. W polskim prawie podstawowym ustrojem (jeśli nie ma ustroju umownego) w zakresie praw majątkowych małżeńskich jest ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Wspólnością tą są objęte wszelkie przedmioty i składniki nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Majątek odrębny każdego z małżonków stanowią przedmioty nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa, jak też te nabyte w czasie małżeństwa a pochodzące ze spadki lub darowizny jak też z innych tytułów określonych prawem  (np. z praw autorskich, nagród za osobiste osiągnięcia itp.)

Wszystkie pozostałe składniki stanowią majątek wspólny bez udziałowy do czasu trwania wspólności.

Poprzez umowę majątkową małżonkowie mogą wspólność znieść lub rozszerzyć wprowadzając innym umowny ustrój majątkowy  małżeński.

Intercyza powoduje ustanie wspólności i powstanie majątków odrębnych. Majątek dotychczas  wspólny staje się majątkiem objętym współwłasnością  w udziałach. Jeśli Strony   nic innego nie postanowią przyjmuje się,  że udziały w majątku są równe.

Niezbędne dokumenty:

1. Dane stron umowy w przypadku umów zawieranych przed zawarciem małżeństwa

2. Dane stron umowy oraz akt zawarcia małżeństwa w przypadku intercyzy w trakcie trwania związku małżeńskiego