Kryteria wyceny czynności notarialnej

Nasza kancelaria z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej, którego wysokość jest ustalana na podstawie umowy ze stronami czynności notarialnej w granicach określonych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U z 30 stycznia 2018 roku poz. 272).

Zasadniczo wynagrodzenie notariusza uzależnione jest od wartości przedmiotu umowy (nieruchomości, praw, masy majątkowej).

W trosce o dobro naszych Klientów każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie, a kwestie związane z wynagrodzeniem uzależniamy od nakładu pracy koniecznej do sporządzenia aktu notarialnego i stopnia skomplikowania transakcji.

Wszelkich informacji na temat wysokości taksy notarialnej udzielamy Państwu telefonicznie bądź w trakcie wizyty w siedzibie kancelarii. Ponadto zapraszamy również do kontaktu mailowego lub za pośrednictwem formularza.

Informujemy także, że w zakresie dokonywanych czynności notariusz udzieli Państwu bezpłatnych porad prawnych związanych z dokonywanymi czynnościami.


Tajemnica notarialna

Zgodnie z przepisami prawa, kancelaria notarialna i notariusz pozostaje w obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięta została wiadomość ze względu na wykonywane działania i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza.

Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

Zakres usług oferowanych przez kancelarie notarialne został precyzyjnie określony w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o Notariacie”.

Zgodnie z tymi przepisami notariusz ma obowiązek czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, a także innych osób, które mogą odczuć skutki prawne dokonywanych czynności notarialnych. Notariusze podlegają więc szczególnej odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz dyscyplinarnej.

Ze względu na wykonywanie zawodu zaufania publicznego przysługuje notariuszom ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.